SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/284/1995, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 7308203, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL, dl. CIOCA ADRIAN, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679). Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.


    SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR
    Datele cu caracter personal prelucrate sunt:  nume/ prenume; adresă email; nr telefon, functia si societatea unde lucrati, numar inmatriculare autoturism si fotografia (dupa caz);

    Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale aratate mai sus sunt obiect al prelucrării si care poate fi reprezentantul clientului sau orice alte persoane fizice din cadrul organizației clientului ale caror date personale sunt furnizate de client subscrisei. 


    Aceste date sunt prelucrate în scopuri determinate de activitatea societății SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL (producție și comerț cu materii prime/produse finite/ echipamente pentru industria alimentară).

    Datele sunt necesare în scop:

contractual (în vederea încheierii și executării contractelor/convențiilor de vânzare-cumpărare a produselor sau prestare de servicii de către societatea noastră)

legal (în vederea îndeplinirii unei obligații legale a subscrisei)

- în scop de marketing (informarea în legătură cu produsele/ serviciile actuale/noi; invitații la evenimente; interviuri/ articole; acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite).

    Societatea declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie. 

    Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavostra - partenerii contractuali, in parte din surse publice.

    Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.

    Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

    Persoanele care lucreaza in numele SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.


    TEMEIUL PRELUCRARII 

    Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: contractul/ conventia de de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii; prevederile legale in vigoare; consimtamantul dumneavoastra.


    DESTINATARII DATELOR

    In vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si a obiectivelor de marketing, comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, alte firme din grup, autoritati publice. 

 

    DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

    Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale:

           ·  dreptul de acces la datele personale care vă privesc,

           · dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete;

           · dreptul la ștergerea datelor în anumite circumstanțe de ex când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus;

           · dreptul de restricționare a prelucrării în anumite circumstanțe de ex când contestați exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date;

           · dreptul de a vă opune prelucrării în anumite circumstanțe atunci când are în vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;

           · dreptul de a vă retrage consimțamântul pentru prelucrarea datelor la care ați consimțit anterior,

           · dreptul de a fi notificat, în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator,

           · dreptul la portabilitatea datelor în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră.

  Expertarom Food Ingredients vă pune la dispoziție posibilitatea de a vă exercita aceste drepturi prin intermediul formularelor de operare a datelor personale și retragere a consințământului.

  Detalii despre drepturile dumneavoastră puteți găsi în Articolele 13-22 din Regulamentul  (UE) privind protectia datelor (2016/679),   Capitolul III. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150,  sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email:  dpo@expertarom.com .